Akty prawne

 1. Ustawa z 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 888)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000888
 2. Ustawa z 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity, Dz.U. 2007r, Nr 90, poz.607 z późn. zmianami)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070900607
 3. Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1972)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001972
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. 2014 poz. 1968)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001968
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. z 2014 r. poz. 1966)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001966
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001274
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060750527
 9. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011, nr 152, poz.897)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111520897
 10. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001973

wróć