Dla Samorządów

Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami, do których należą: ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz znowelizowana ustawa z 1 lipca 2011r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają na gminy obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu o następujące główne zasady:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizację;
  • zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów;
  • unieszkodliwienie pozostałości odpadów poprzez ich kompostowanie i termiczną obróbkę;
  • bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia z powodu warunków techniczno-ekonomicznych.

Punktem wyjścia do realizacji tych zadań przez gminy jest stworzenie racjonalnego i funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi działalność w zakresie zbierania i zagospodarowywania tego rodzaju odpadów.

Powyższe uwarunkowania prawne zachęcają do partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi.

W celu pomocy Gminom w spełnieniu wymogów stawianych w/w ustawami oferujemy bezpłatnie:
  • pomoc merytoryczną i praktyczną w budowie bądź rozbudowie systemów selektywnej zbiórki odpadów;
  • doradztwo w zakresie optymalizacji systemu zagospodarowania odpadów, rekomendowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych, pomagających w uzyskaniu i utrzymaniu parametrów jakościowych pozyskanych materiałów;
  • wspólną edukację ekologiczną mieszkańców propagującą wykorzystanie odpadów jako źródła surowców, polegającą między innymi na prowadzeniu wykładów na tematy ochrony środowiska, gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sortowania odpadów, odzysku i recyklingu surowców wtórnych;
  • organizowanie konkursów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach;

wróć