Sprawozdania dotyczącyce korzystania ze środowiska

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). Na tej podstawie, Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z  zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

Opłaty wnosi się za:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi, ulice, itp.),
  • pobór wód z własnych ujęć,
  • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska:
  • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,
  • osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2015 roku
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000790

Formularze obowiązujące od 2013 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014r., poz.  274)
www.totaleko.pl/files/formularze_od_2013.doc

Formularze obowiązujące od I półrocza 2009 roku do II półrocza 2012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090970816


wróć