Sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:
  • kart przekazania odpadów KPO
  • kart ewidencji odpadów KEO
  • kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji KEPWZE
  • kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych KEKOŚ
  • kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego KEZSEIE

Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 75 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - sporządza na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wzór formularza:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)


wróć